Oranje Boven, De Rest Beneden (De verklaring van Neset Temirci) (video’s)

De verklaring van Neset Temirci over 12 jaar gevangenschap, de corruptie van de Rechtspraak, het hoogverraad door Bram Moszkowicz, Neset zijn getuigenis en verklaring over de moord op een onbekende vrouw en een klein kind die door Koning Willem Alexander is gepleegd in het bijzijn van Mabel wisse Smit, Friso, Beatrix, moord uit lust door deze satanisten?

De bovenste getuigen verklaring lijkt er 1 uit een sprookjesboek, echter hebben we deze week geleerd en ook van andere rituele opofferingen zoals in de London Pedofiel zaken, Mark Dutrou en vele anderen, dat inderdaad sommigen hiertoe in staat zijn. In feite is het niets nieuws onder de zon, maar omdat ook deze uitvoerig gedocumenteerd is wordt het steeds waarschijnlijker dat “waar rook is ook vuur is.”

En aangezien het van belang is dat een ieder recht heeft op de waarheid, buiten de voorgespiegelde illusie die je dagelijks door de strot wordt geperst door de MSM (Massamedia). Of het de gehele waarheid is of niet… laat ik altijd aan de lezer zelf over. Tenslotte heeft een ieder een ander perspectief op de wereld. Mijn doel is slechts de middelen te verschaffen, die een inkijk geven in de wereld  “achter het gordijn”.

Op 9 Sept 2014 kwam er namelijk nog een video boven drijven die u echt zou moeten horen. Helaas was de geluidkwaliteit bagger te noemen maar is nu sterk verbeterd. De afgelegde verklaring is wederom bizar.(zie onder)

Bovenstaande als voorbeeld dat deze onderstaande brieven niet bij voorbaat diennen te worden gebrandmerkt als zijnde wraak voor aangedaan leed, gaan we even verder met het verhaal van Neset Temirci.

13 Feb 2015(Neset Temirci)

Inleiding advocaat Abraham Moszkowicz..

Moszkowicz was mijn advocaat die de smerigste rol heeft gespeeld tijdens mijn gijzeling door de staat en Koningshuis !!!!!!

Terwijl ik zogenaamd vast zat voor de moord op mijn ex-vrouw die gewoon in leven was en is, was de aanklacht tegen mij drie maanden na mijn arrestatie gewoon ingetrokken en Moszkowicz niet mijn invrijheidstelling eiste maar gewoon samen werkte met de overheid om mij gegijzeld te houden zonder enig vorm van proces…z’n vuile gore rat was het !!!!

In de tijd dat ik vast zat en werd gegijzeld werden meerdere bedreigingen en intimidaties uitgevoerd door overheid medewerkers dat ik geen poot had om op te staan en zei er alles aan zouden doen om deze processen niet openbaar te maken en desnoods de kinderen als troef te gebruiken…moszkowicz was hiervan op de hoogte!!

Jaren heeft hij samen met de overheid mijn processen getraineerd zodat de waarheid buiten beschouwing zou blijven en ik gewoon gegijzeld kon blijven worden terwijl hij met mijn ex-vrouw in contact was, die met de Holleeder en Remmers organisatie allen onder 1 hoedje samen werkten..

de klachten tegen moszkowicz werden door de orde en deken van advocaten verdraait en een andere wending gegeven zodat de ware aanklachten [strafbare feiten] niet in het geding kwamen ….uiteindelijk heeft moszkowicz alleen een berisping gekregen terwijl hij in werkelijkheid strafrechtelijk moest vervolgt worden voor mede plichtigheid aan gijzeling en andere zware strafbare feiten..
hieronder ziet men de ware aanklacht tegen moszkowicz waarbij de deken en de tuchtcommissie alles aan probeerde te doen om de aanklacht te verdraaien zodat er geen onderzoek kon plaats vinden naar de ware toedracht van mijn hechtenis [ gijzeling ]en de samenzweer van moszkowicz met de overheid !!!

KLIK VOOR VERGROTINGEN

635595964500535136 635595965220270145 635595965464085212 635595965660910316 635595965850413019 635595966051557765 635595966267392573 635595966640727826 635595966809550773

HOF VAN DISCIPLINE

28 januari 2008 No. 4868
Hof van Discipline
Beslissing
Naar aanleiding van het hoger beroep van
N. Temirci
verblijvende te Veenhuizen klager
tegen:
mr. A. Moszkowicz advocaat te Amsterdam verweerder
1. Het geding in eerste aanleg
Het hof verwijst naar de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam (verder: de raad)

HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -2-

2.1 Het geding in hoger beroep
2.1 De memorie waarbij klager van deze beslissing in hoger beroep is gekomen en
heeft medegedeeld dat de behartiging van zijn belangen door zijn gemachtigde zal plaatsvinden is op 2 mei 2007 ter griffie van het hof ontvangen. De memorie waarbij de gemachtigde van klager van deze beslissing in hoger beroep is gekomen is op 28 april 2007 ter griffie van het hof ontvangen.
2.2 Het hof heeft voorts kennis genomen van:
– de stukken van de eerste aanleg
– de antwoordmemorie van verweerder en de daarna nog door klager en verweerder aan het hof gezonden brieven.
2.3 Het hof heeft de zaak mondeling behandeld ter openbare zitting van 26 november
2007, waar zijn verschenen klager, mr. L. de Leon, gemachtigde van klager, en verweerder.
1 De klacht
De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder in strijd met artikel 46 van de Advocatenwet:
a. tegen de wens van klager in heeft getracht klager in aanmerking te laten komen voor een tbs-behandeling en een onderzoek in het Pieter Baan centrum;
b. zelden zelfde rechtsbijstand verleende, hoewel klager daarom had verzocht;
c. onvoldoende overleg voerde met klager en klager nooit inzage verschafte in zijn strafdossier dat door verweerder werd achtergehouden;
d. het verweer namens klager baseerde op de stelling dat klager een vorm van eerwraak had toegepast en nagelaten zou hebben getuigen te laten horen die daarover ontlastende verklaringen hadden kunnen afleggen;
e. klager geen kwitanties heeft verstrekt ter zake van de contante betalingen die hij aan verweerder deed of liet doen;

HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -3-

f. klager geen afrekeningen heeft verstrekt met betrekking tot betaalde voorschotten en geen gespecificeerde declaraties heeft verstrekt.
4. De feiten Het volgende is komen vast te staan:
Verweerder heeft klager van 1999 tot 2003 in een strafzaak als advocaat bijgestaan. Daarnaast heeft verweerder klager in die periode ook bijgestaan in een of meer zaken die niet strafrechtelijk van aard waren. De rechtsbijstand is door verweerder in oktober 2000 gestaakt in verband met een door klager tegen verweerder ingediende klacht. Daarna is klager door de rechtbank veroordeeld wegens moord op zijn ex-echtgenote. Op uitdrukkelijk verzoek van klager, die zijn eerdere klacht tegen verweerder introk, is verweerder klager vanaf februari 2001 weer gaan bijstaan in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Begin 2003 is wederom een vertrouwensbreuk tussen klager en verweerder ontstaan en heeft verweerder de verdediging neergelegd. Klager is bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak door de rechtbank en het gerechtshof door andere advocaten bijgestaan. Door het gerechtshof is klager eveneens veroordeeld.
5. De beoordeling
5.1 De gemachtigde van klager heeft in zijn appelmemorie aangegeven dat het appel
zich om klager moverende redenen niet richt tegen de beslissing van de raad op de klachtonderdelen a en d. Bij brief van 16 mei 2007 heeft klager aangegeven dat hij in hoger beroep behandeling wenste van alle klachtonderdelen, inclusief de onderdelen a en d. Nu deze brief bij het hof is binnengekomen na het verstrijken van de appeltermijn en bovendien het appel tegen de beslissing van de raad op de klachtonderdelen a en d niet is gemotiveerd, is het appel van klager, voor zover dat zich richt tegen die onderdelen van de beslissing van de raad, niet ontvankelijk.
HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -4-

 5.2 Het appel van klager met betrekking tot klachtonderdeel f is eveneens niet

ontvankelijk, nu volgens artikel 56 Advocatenwet voor klager geen hoger beroep openstaat van de beslissing van de raad, voor zover de klacht gegrond is verklaard.
5.3 Klachtonderdeel b is door de raad ongegrond verklaard, omdat is gebleken dat
verweerder klager in hoger beroep op ten minste vijf achtereenvolgende zittingen zelf heeft bijgestaan. De hiertegen gerichte grief van klager slaagt. In eerste aanleg hebben zittingen plaatsgevonden op 5 oktober 1999, 2 december 1999, 17 februari 2000, 4 mei 2000, 27 juli 2000, 10 augustus 2000, 26 oktober 2000 en 23 januari 2001. Verweerder was ten tijde van de eerste zes zittingen de raadsman van klager en heeft geen van deze zittingen persoonlijk bijgewoond. Zelfs de zitting van 10 augustus 2000, die was gepland met inachtneming van de verhinderdata van verweerder, werd bijgewoond door een kantoorgenoot van verweerder. Verweerder heeft aangevoerd dat hij met klager heeft afgesproken dat hij niet altijd zelf op de zittingen aanwezig zou zijn. Dit rechtvaardigt niet dat verweerder in eerste aanleg op geen enkele zitting aanwezig was. Aan dit oordeel doet niet af het feit dat verweerder klager in hoger beroep – na hervatting van de rechtsbijstand – wel ter zitting heeft bijgestaan. Klachtonderdeel b is gegrond, voor zover dit klachtonderdeel het optreden van verweerder in eerste aanleg betreft.
5.4 Uit het voorgaande volgt, in samenhang met het in deze alinea overwogene, dat
klachtonderdeel c voor zover dit erop ziet dat verweerder in eerste aanleg onvoldoende overleg voerde met klager, eveneens gegrond is. Uit de aan het hof overgelegde stukken blijkt niet dat verweerder in eerste aanleg zelf werkzaamheden ten behoeve van klager heeft verricht. Reeds op 4 mei 2000, ter zitting bij de rechtbank, heeft klager zich over het gebrek aan contact met verweerder beklaagd. In zoverre slaagt de grief van klager tegen de beslissing van de raad op dit klachtonderdeel. Anderzijds is onvoldoende komen vast te staan dat verweerder klager geen inzage zou hebben verstrekt in zijn strafdossier. Deze stelling van klager valt niet te rijmen met zijn uitlatingen bij de rechtbank ter
HÖF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -5-
zitting van 17 februari 2000, waaruit blijkt dat klager de beschikking over dossiers moet hebben gehad.
5.5 Met betrekking tot klachtonderdeel e heeft verweerder aangevoerd dat in totaal
door klager aan hem is betaald f 16.000, waarvan f 10.000 in contanten op 13 augustus 1999 en f 6.000 per bank op 18 augustus 2001. Van de contante betaling is door verweerder een kwitantie verstrekt. Klager heeft oorspronkelijk aangevoerd dat hij f 30.000 aan verweerder heeft betaald zonder dat hij daarvoor kwitanties heeft gekregen. Bij de mondelinge behandeling ter zitting van de raad heeft klager gesteld dat daarnaast nog een bedrag ad f 250.000 door hem en door derden ten behoeve van hem aan verweerder is betaald zonder dat daarvoor
1 kwitanties zijn afgegeven. Klager heeft van zijn stellingen getuigenbewijs aangeboden. Hoewel klager namen van diverse getuigen heeft genoemd in de gevoerde correspondentie, heeft klager geen verklaringen van deze getuigen overgelegd of anderszins voldoende inzicht geboden in hetgeen deze getuigen zouden kunnen verklaren. De deken heeft reeds in de eerste fase van de klachtbehandeling tevergeefs om verklaringen van getuigen gevraagd. Ter zitting heeft klager desgevraagd gezegd te hebben afgezien van het overleggen van getuigenverklaringen, omdat hij vreesde voor bedreiging van de getuigen. Aangezien de namen van de getuigen door klager in de correspondentie al – genoemd zijn, acht het hof dit geen overtuigend argument. De grief tegen de ongegrondverklaring door de raad van klachtonderdeel e faalt.
5.6 De raad heeft klachtonderdeel f gegrond verklaard en de maatregel van enkele waarschuwing opgelegd. Nu in hoger beroep naast klachtonderdeel f ook klachtonderdeel b en klachtonderdeel c gedeeltelijk gegrond worden verklaard, acht het hof het samenstel van gegrond geachte feiten van zodanig gewicht dat de maatregel van enkele waarschuwing niet volstaat. Voor alle gegronde klachtonderdelen tezamen is de maatregel van berisping passend en geboden.

HOF VAN DISCIPLINE vervolg beslissing no. 4868 -6-

6. De beslissing
Het hof:
– vernietigt de beslissing van de Raad van Discipline te Amsterdam van 3 april
2007 voor zover
– de klachtonderdelen b en c ongegrond zijn verklaard en
– aan verweerder de maatregel van enkele waarschuwing is opgelegd,
en, in zoverre opnieuw beslissende:
– verklaart de klachtonderdelen b en c (gedeeltelijk) gegrond,
– legt aan verweerder op de maatregel van berisping,
– bekrachtigt de beslissing van de raad voor het overige.
Aldus gewezen door mr. H.P.H. van Griensven, voorzitter, mrs. P.M.A. de Groot-van Dijken, F.H.A.M. Thunnissen, FLG.F.M. de Kok en G.R.J. de Groot, leden in tegenwoordigheid van mr. N.A.M. Sinjorgo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 januari 2008.

griffier voorzitter
Voor afschrift cofo
Verzonden door
mr. LF. Schouwjr.
grîffi
De beslissing is verzonden op 28 januari 2008.

Moszkowicz is op dit moment nog steeds in contact met mijn ex-vrouw en even eens een ex-vriendin genaamd FATIHA BEN DAOUED die volgens de wet dood is maar gewoon de vrouw van JESSE REMMERS is en door de staat een nieuwe identiteit heeft gekregen netzoals  mijn ex-vrouw !!!  beiden informanten van staat en koningshuis.

mijn ex-vrouw draagt nu het gezicht van de vermoorde vrouw [klikko moordzaak] in 1999 die samen met de overheid en koningshuis heeft plaatsgevonden…de gezicht van de vrouw van de kliko moord is te zien op de beelden van 01-08-2009 in gevangenis KRIMPEN AAN DE IJSSEL in ROTTERDAM…

Waar eveneens dezelfde nacht een vrouw en kind zijn vermoord binnen de muren van de gevangenis Krimpen aan de Ijssel, wat eveneens is vastgelegd op bewakingsbeelden van de gevangenis.

Deze moord heeft voor mijn ogen plaats gevonden, in het bijzijn van Beatrix, Friso, en kopstukken uit de onderwereld.

Bron:
http://vereniging.vrije-mens.org/index.php/nl-downloads/category/9-her-majesty-s-secret-service

Bij de bron vind u nog 3 opmerkelijk documenten in PDF vorm.

Have a nice day… BL@DE

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s